بله ، باید در زمان بروز خسارت ، مامورین خارج از کارگاه بیمه گذار ، مشخص گردند.