سهم بیمه شده از خسارت است که میزان آن در شرایط بیمه نامه تعیین می شود.