سقف پرداختی روزانه غرامت توسط بیمه گذار در زمان صدور درخواست میشود و

حداکثر تعهد بيمه گر براي تعهد روزانه هر نفر کارگر تا 90 روز خواهد بود.