1.تکمیل فرم پرسشنامه 2.در صورت نیاز ، بازدید توسط کارشناس بیمه گر