باید ارزش روز بازار خودرو تعیین شود و چنانچه بیمه گذار درخواست کند ، امکان اعلام ارزش سوی کارشناس بیمه گر وجود دارد .