قبل از صدور بیمه نامه ، خودرو توسط کارشناس بازدید بیمه گر ، بازدید می گردد .