در بیش‌تر مواردی که حادثه‎ ای ناگوار در استخر اتفاق می‌افتد و باعث فوت یا صدمات جسمانی شناگر می‌شود، مدیریت استخر و یا ناجیان غریق مسئول پرداخت خسارت هستند. برای جبران این خسارت، بیمه‎ نامه مسئولیت مدنی مدیریت استخر و ناجیان غریق که دارای کارت مجوز فعالیت معتبر در زمینه غریق نجات از فدراسیون غریق نجات جمهوری اسلامی ایران باشند، وجود دارد که مجموعه حوادث ناشی از مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق را بیمه نموده و خسارات جانی (فوت، نقص عضو و هزینه‎های پزشکی) وارد به شناگران را جبران می‌کند.

خسارات تحت پوشش بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا

خسارات تحت پوشش بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا عبارتند از:

 1. غرق شدن شناگر به علت عدم نظارت بر امر شنا از طرف ناجیان غریق و یا عدم مهارت در فن شنا (این صدمات باید توسط مراجع قضایی اعلام شود و بیمه‌گر بر اساس دیه یا عرش تعیین شده از سوی مراجع قضایی غرامت وارده را بر اساس مفاد بیمه‌نامه و تا سقف مندرج در بیمه‌نامه جبران خواهد نمود).
 2. صدمات جسمانی در اثر نقص تاسیسات و امکانات استخر (نشت گاز، برق گرفتگی و …).

لازم به ذکر است این بیمه‌نامه صرفا برای شناگران بوده و حوادثی که برای ناجیان غریق، پرسنل اداری و هر دسته از افرادی که به نحوی کارمند یا کارگر مجموعه باشند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

استثنائات بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا

استثنائات بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا عبارتند از:

 1. خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه‎ گزار و کارکنان او و سهامداران
 2. خسارت ناشی از عدم حضور ناجیان غریق
 3. در صورتی‌که ناجیان غریق کارت اجازه فعالیت از فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشند و یا از اعتبار آن گذشته باشد.
 4. تعداد ناجیان غریق مطابق با استانداردهای تعریف شده توسط فدراسیون شنا و یا فدراسیون نجات غریق مطرح شده، کم‌تر باشد.
 5. خسارت مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه‌گزار با دیگران منعقد نموده است.
 6. محکومیت نقدی به نفع دولت و مجازات‎ های قابل خرید بیمه‌‎گزار
 7. بلایای طبیعی (سیل، زلزله، طوفان، نشت زمین و …)

بیمه‎ گزار بایستی هرگونه تغییرات کمی و کیفی (تغییر سانس‌ها، سیستم تصفیه و …) که در طول مدت بیمه‌نامه رخ می‎ دهد را ظرف مدت 10 روز بصورت کتبی به بیمه‌گزار اطلاع دهد. در صورت متغیر بودن ناجیان، باید بیمه‎ نامه را با تعداد فعلی ناجیان صادر کند و در صورت تغییر، اسامی جدید را اعلام نماید.

نحوه اعلام خسارات بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا

بیمه‌گزار مکلف است وقوع هر گونه حادثه و هر نوع ادعا یا مطالبه علیه خود را در اسرع وقت (حداکثر ظرف 5 روز کاری) از تاریخ اطلاع خود بصورت کتبی به بیمه‌گزار اعلام کند. میزان خسارت پرداخت شده بر اساس مدارک خسارت و یا آراء مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا عبارتند از:

 1. جراحت و هزینه‌های بیمارستانی:
 • صورت‌حساب بیمارستان
 • قبوض پرداخت شده
 • شرح عمل جراحی
 • خلاصه پرونده بیمارستان
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مصدوم
 1. حوادث منجر به فوت یا نقص عضو
 • کپی برابر اصل گواهی فوت
 • کپی برابر اصل شناسنامه باطل شده
 • کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
 • اصل گزارش پزشکی قانونی
 • اصل گواهی حصروراثت
 • رای دادگاه

نتیجه‌گیری

در بیش‌تر مواردی که حادثه‎ ای ناگوار در استخر اتفاق می‌افتد و باعث فوت یا صدمات جسمانی شناگر می‌شود، مدیریت استخر و یا ناجیان غریق مسئول پرداخت خسارت هستند. بیمه‎ نامه مسئولیت مدنی مدیریت استخر و ناجیان غریق، مجموعه حوادث ناشی از مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق را بیمه نموده و خسارات جانی (فوت، نقص عضو و هزینه‎ های پزشکی) وارد به شناگران را جبران می‌کند.

کلمات کلیدی: بیمهنامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق، بیمه نامه مسئولیت مدیریت استخر و ناجیان غریق دانا، بیمه دانا.