بیمه نامه های اموال

جبران خسارت وارده دارایی‌های اشخاص

بیمه نامه های مسئولیت

بنابر حیطه کاری در زمره بیمه شدگان شرکت بیمه دانا قرار می گیرند

بیمه نامه های اشخاص

این بیمه شامل 4 بیمه عمر، درمان، مسافرتی و حوادث می‌شود

بیمه نامه های مهندسي

از انواع بیمه های اشیاء (غرامتی) است که هدف آن ارائه تامین مالی جامع و کافی برای موارد بیمه شده می باشد.

بیمه نامه طرح های خاص

هدف حفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان می باشد که در 7 عنوان مورد استفاده قرار می گیرد.