بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی دانا، خسارت‌های مالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه نامه خودرو

بیمه دانا خسارات ناشی از تصادفات و زیان های وارده به خودرو شما را جبران می کند.

بیمه باربری

بیمه دانا خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران كند.