بیمه آتش سوزی واحد های صنعتی عمدتاً در آنها فعالیت تولیدی انجام می شود.
واحد های غیر صنعتی، تجاری، اداری، کارگاه ها و انبارها