امروزه آسانسورها در ساختمان‌هاي مسکوني، جزء تاسيسات اساسي به‎ شمار مي‎روند. هر چند که تعمير و نگهداري دوره‎ای آن‎ها از طرف مالکان انجام می‎شود اما بروز حواد ناشــي از سـهل‌انگاري در نگهداري آن‌ها باعث صـدمات جاني به اسـتفاده‌کنندگان می‎شود. بیمه‌نامه مسئولیت مدنی آسانسورها غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‎ های پزشکی استفاده‎ کنندگان را در صورت وقوع حادثه جبران می‎کند. به این معنی که که هرگاه درحين اسـتفاده از آسانسور؛ خسـارات جاني و مالي به استفاده‎ کنندگان وارد شده و مسـئوليت مدني بيمه‎ گزار توسط بيمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شـود، تعهدات بيمه‎گر براي هر آسانسور حداکثر به ميزان ظرفيت استاندارد آسانسور مي‎ باشد.

پوشش ‎های جانی و مالی بیمه آسانسور مجتمع‎ های مسکونی

پوشش‎های جانی و مالی بیمه مسئولیت مدنی آسانسورهای دارای گواهی استاندارد عبارتند از:

 1. پوشش فوت
 2. پوشش نقص عضو
 3. پوشش هزینه‎ های پزشکی
 4. پوشش خسارت مالی برای آسانسورهای باربر

نحوه محاسبه حق بیمه آسانسور مجتمع های مسکونی

A= ظرفيت آسانسور× 1000/0.045 ×هزينه هاي پزشکي براي هر نفر در هر حادثه

B= ظرفيت آسانسور× 1000/0.45× (12/4 × دیه ماه حرام) + (12/8 × ديه ماه عادي)

A + B= حق بیمه پایه کل

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه آسانسور مجتمعهای مسکونی

در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری مراتب باید بصورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع داده شود. مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت حوادث منجر به جراحت و هزینه های بیمارستانی عبارتند از:

 1. صورت حساب بیمارستان
 2. قبوض پرداخت شده
 3. شرح عمل جراحی
 4. خلاصه پرونده بیمارستان
 5. تصویر شناسنامه و کارت ملی مصدوم

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت حوادث منجر به فوت یا نقص عضو عبارتند از:

 1. کپی برابر اصل گواهی فوت
 2. کپی برابر اصل شناسنامه باطل شده
 3. کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
 4. کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی
 5. کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
 6. رای دادگاه

موارد عدم پوشش بیمه آسانسور مجتمعهای مسکونی

شرکت بیمه برخی از موارد خسارت را تحت پوشش قرار نمی ‎دهد. این موارد عبارتند از:

 1. خسارت عمدی بیمه‌گزار
 2. خسارت ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو
 3. خسارت در صورت جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این دست
 4. خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی
 5. خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، صاعقه و مسائل مشابه دیگر که بیمه‌گذار در ایجاد آن نقشی ندارد.

نتیجهگیری

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی آسانسورها غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‎ های پزشکی استفاده‎ کنندگان را در صورت وقوع حادثه جبران می‎کند. شرکت بیمه برخی از موارد خسارت مانند خسارت عمدی بیمه‌گزار، خسارت ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، صاعقه و مسائل مشابه دیگر که بیمه‌گذار در ایجاد آن نقشی ندارد را تحت پوشش قرار نمی‎دهد.

کلمات کلیدی: بیمه آسانسور مجتمعهای مسکونی، بیمه آسانسور، خسارت بیمه آسانسور، بیمه آسانسور مجتمع های مسکونی دانا، بیمه آسانسور دانا، بیمه دانا.