رصورتی که بیمه گذار اطلاعات کافی دررابطه با کلوزهای قابل ارائه نداشته باشد ، کلوزهای پیشنهادی از سوی کارشناس بیمه گر اعلام می گردد .