بیمه شدگانی که تحت پوشش بیمه گر پایه (تامین اجتماعی ،خدمات درمانی و….)باشند