-نوزاد از بدو تولد

-افراد جدیدالاستخدام

-همسرتازه ازدواج کرده