خطرات اصلی (حادثه-سرقت کلی و آتش سوزی)    خطرات اضافی قابل خریداری بیمه گذار که متناسب با آن حق بیمه دریافت می گردد (1.شكست شيشه و پاشيدن مواد اسيدي2. سيل و زلزله3.اياب و ذهاب4.سرقت در جاي تمام قطعات5. نوسانات قيمت)