-فرزندان مونث تاهنگام ازدواج یا اشتغال به کار بیمه می باشد

-فرزندان مذکر مجرد حداکثر تا سن 22سال تمام به شرط عدم اشتغال