بسته به درخواست بیمه گذار سقف مطالبات سازمان هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني (ماده 66 قانون بیمه) تعیین می گردد ، درصورت عدم اطلاع کافی بیمه گذار ، توسط کارشناس بیمه گر ، سرمایه این کلوز اعلام میگردد و متناسب با آن حق بیمه دریافت میشود .