باتوجه به قدمت بنا و نوع مصالح بکار رفته در سازه ساختمان ، برای هرمتر مربع از بنا بین 1.000.000 تومان تا 3.000.000 تومان لحاظ می گردد .