دوره انتظار مدتی است که درطول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

که برای گروه های زیر 250نفر برای زایمان 9ماه وبیماری مزمن 6ماه وگروه های 250نفرالی 1000نفر زایمان 6ماه وبیماری مزمن 3ماه وبالای 1000نفر فاقد دوره انتظار میباشد