قبل از صدور بیمه نامه ، کارشناس نحوه پوشش اموال مورد بیمه  را اعلام می نماید .