بسته به نوع بیمه نامه ، ارائه لیست تامین اجتماعی و یا مدارک اثبات اینکه فرد خسارت دیده از کارکنان بیمه گذار است ، الزامی است .