1.تکمیل فرم پرسشنامه 2.ارائه سند مالکیت یا کارت وسیله نقلیه 3.بازدید خودرو توسط کارشناس