1.تکمیل فرم پرسشنامه 2.ارائه قرارداد پیمان یا پروانه ساختمان (بیمه های کارفرما درقبال کارکنان) 3.درصورت نیاز بازدید از پروژه توسط کارشناس بیمه گر