مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به سه بخش 1.صنعتی-تولیدی-خدماتی 2.عمرانی 3.ساختمانی تقسیم می گردد که بسته به نوع فعالیت بیمه گذار از سوی کارشناس بیمه گر تعیین میگردد.