باید تعداد کارکنان ثابت و حداقل و حداکثر تعداد کارکنان متغیر به صورت جداگانه اعلام گردد .