تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در آیین نامه جدید هر سال پنج درصد است که پس از چهارده سال به حداکثر مقدار خود یعنی هفتاد درصد میرسد و متوقف میشود . ضمنا با هر تصادف مقداری از تخفیف ها از بین میرود این در حالیست که در گذشته با یک تصادف تمام تخفیف ها ی بیمه شخص ثالث از بین میرفت که در شرایط جدید این مشکل برطرف شده است