از تاریخ فاکتور فروش وسیله نقلیه ، تا 6 ماه قابل اعمال است .