در صورتیکه بیمه شده از سهم بیمه گر اول استفاده نکرده باشد فرانشیز به وی تعلق می گیرد.