طبق بخشنامه شماره 3826 مورخ 1399/09/01 بیمه مرکزی درصورت تصادف دراین ساعات اگر بیمه گذار بیمه نامه معتبر داشته باشد خسارات توسط بیمه دانا پرداخت می‌گردد.