بله به ازای هر روز تأخیر باید برای دریافت بیمه نامه جدید جریمه پرداخت کنیم.