بله در صورت مفقود شدن با ارائه مدارک به واحد صدور بیمه نامه می توانید ضمن مسدود نمودن بیمه نامه مفقود شده نسبت به در یافت گواهی بیمه نامه خود اقدام کنید .