خیر هنگام تمدید بیمه نامه می توان با حفظ کلیه تخفیف ها شرکت بیمه را عوض کرد .