بسته به نوع کاربری و شرایط مورد بیمه ، قبل صدور بیمه نامه ، از سوی بیمه گر نحوه پوشش یا عدم پوشش خطرات اضافی اعلام می گردد .