بازدید یا عدم بازدید به بیمه گذار اعلام می گردد ، و احتمال تعدیل حق بیمه اولیه بعد از بازدید کارشناس وجود دارد .