بله ، باتوجه به نوع اموال ، هر یک  در بند های جداگانه اعلام می گردد .