در زمان صدور بیمه نامه ، بسته به نظر کارشناس بیمه گر ، احتمال پیشنهاد جهت اخذ کلوزها و یا حذف کلوز وجود دارد .