بسته به نوع فعالیت شغلی (کاربری مورد بیمه) شرایط صدور و میزان حق بیمه اعلام می گردد  .