خیر اعضای خانواده شامل افراد تحت تکفل (همسر،فرزندان،پدرو مادر) می باشند.