خیر،تعداد بیمه شدگان (کارکنان واعضای خانواده )  حداقل می بایست 50 نفر باشد