خیر ، درصورت داشتن لوازم اضافی بر روی خودرو ، این لوازم از سوی بیمه گر تحت پوشش قرارداده می شود .