نحوه صدور بیمه نامه به صورت بانام و یا بی نام توسط کارشناس بیمه گر اعلام می گردد .