بسته به نوع پوششی که بیمه گذار اخذ می کند ، جهت بازدید یا عدم بازدید تصمیم گیری بعمل می آید .