معرفی اجمالی بیمه ‎نامه مهندسی دانا
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه نامه تمام خطر نصب
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران
بیمه شکست ماشین آلات
بیمه تجهیزات الکترونیکی
بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی