مدارک لازم جهت دریافت تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث (الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط)

با توجه به تصویب نامه مورخ 1397.10.17 هیات محترم وزیران در خصوص نحوه انتقال تخفیف بیمه‎ نامه شخص ثالث در صورت انتقال مالکیت وسیله، سابقه تخفیفات عدم خسارت متعلق به مالک قبلی وسیله نقلیه بوده و به خریدار منتقل نمی‎ گردد. منظور از مالک وسیله نقلیه، شخصی است که شماره انتظامی (پلاک) وسیله نقلیه به نام او باشد. مواردی مانند قولنامه، وکالت نامه، رضایت نامه و سایر موارد مشابه که بر اساس آن شماره انتظامی (پلاک) تعویض شده باشد، مبنا نمی‎ باشد.

مالک قبلی وسیله نقلیه می‎ تواند سابقه تخفیفات خود را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان بعد از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به خود یا اشخاص مجاز در قانون است، منتقل نماید. منظور از اشخاص مجاز برای انتقال تخفیف صرفاً همسر، پدر، مادر یا اولاد بلاواسطه او می‎ باشد. تخفیفات بیمه‌نامه صرفاً برای یک بار و آن هم به مالک یا اشخاص مجاز قابل انتقال است و این انتقال بایستی به یک وسیله نقلیه مشابه از همان گروه خودرویی (سواری به سواری، اتوکار به اتوکار، بارکش به بارکش، موتورسیکلت به موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی و راه سازی به ماشین آلات کشاورزی و راه سازی) می‎ باشد.

مدارک لازم جهت دریافت الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط خودروهای فروخته شده

در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و درخواست انتقال دهنده برای دریافت الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط، مدارک زیر لازم هستند:

  1. درخواست مکتوب فرد مالک با ذکر تاریخ به همراه تصویر کارت ملی جهت تطبیق با مستندات
  2. ارائه تاریخچه پلاک و یا برگه سبز جدید خودرو فروخته شده

مالک قبلی می‎تواند جهت اخذ تاریخچه پلاک خود به واحد شماره گذاری مراجعه نموده و یا کپی برگه سبز جدید همان خودرو فروخته شده را از مالک جدید دریافت نماید.

لازم به ذکر است صدور این الحاقیه بدون هیچگونه حق بیمه اضافی و واریز وجهی خواهد بود و تمامی افراد جهت انتقال سوابق تخفیف عدم خسارت خود صرفا در زمان تمدید بیمه‎ نامه می‎توانند اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت دریافت الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط خودروهای مسروقه

در صورت به سرقت رفتن خودرو، مالک برای دریافت الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط باید با در دست داشتن مدارک مثبته که نشان دهنده سرقت خودرو و عدم کشف آن می‎باشد به نمایندگی مربوطه یا نزدیک‎ترین شعبه در سراسر کشور مراجعه نماید. البته صدور این الحاقیه مشروط به عدم پرداخت خسارت از محل بیمه‎ نامه می‎باشد.

مدارک لازم جهت دریافت الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط خودروهای اسقاطی

در صورت اسقاطی بودن خودرو، مالک برای دریافت الحاقیه تغییر در سابقه به دلیل تغییر در مالکیت/اسقاط باید با در دست داشتن اصالت برگه اسقاط و سند مالکیت به نزدیک‎ترین شعبه در سراسر کشور مراجعه نماید.

سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج شده، اسقاطی و مزایده‎ای فقط متعلق به شخصی است که طی سال‎های متمادی طبق شماره انتظامی (پلاک) نصب شده مالک وسیله نقلیه بوده در نتیجه سایر موارد از قبیل واسطه‎ ها، شرکت‎ های اسقاط کننده خودرو، خریداران خودروهای مزایده‎ای و افرادی که با ارائه بیمه‎ نامه‎ های کوتاه مدت خواستار استفاده از سوابق بیمه قبلی آن وسیله نقلیه می‎ باشند مورد قبول نبوده و مشمول استفاده از تخفیفات مذکور نمی ‎باشند.

انتقال مالکیت خودروهای اشخاص حقوقی

در صورتی که مالک قبلی خودرو شخص حقوقی باشد، سابقه تخفیف عدم خسارت فقط به یک وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به همان شخص است، قابل انتقال می‌باشد.

انتقال مالکیت خودروهای اشخاص متوفی

در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه متوفی سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن نیز به انتقال گیرنده مذکور منتقل می‏ شود لیکن در صورت انتقال مالکیت آن وسیله نقلیه به اشخاصی غیر از افراد مذکور تخفیف عدم خسارت قابل انتقال نمی‌باشد.

انتقال مالکیت خودروهای دارای خسارت

در مواردی که سوابق تخفیف عدم خسارت بیمه‎نامه دارای خسارت پرداختی باشد، ابتدا تخفیف خسارت طبق جدول ماده 6 آئین‎ نامه ماده 18 قانون شخص ثالث تعدیل سپس منتقل می‎ شوند.

 

در صورتی‎که در طول مدت اعتبار بیمه‎ نامه در یک حادثه هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، صرفاً خسارت‎ های بدنی ملاک محاسبه قرار خواهند گرفت.

نکته: تخفیفات بیمه ‎نامه مبدا و مقصد قابل جمع نمی باشد.

نتیجه‌گیری

تخفیف بیمه‎ نامه شخص ثالث در صورت انتقال مالکیت وسیله، سابقه تخفیفات عدم خسارت متعلق به مالک قبلی وسیله نقلیه بوده و به خریدار منتقل نمی‎ گردد. مالک قبلی وسیله نقلیه می‎ تواند سابقه تخفیفات خود را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان بعد از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به خود یا همسر، پدر، مادر یا اولاد بلاواسطه او منتقل نماید. انتقال تخفیفات بایستی به یک وسیله نقلیه مشابه از همان گروه خودرویی (سواری به سواری، اتوکار به اتوکار، بارکش به بارکش، موتورسیکلت به موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی و راه سازی به ماشین آلات کشاورزی و راه سازی) باشد.

کلمات کلیدی: مدارک لازم جهت دریافت تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث ، تخفیفات بیمه‌نامه شخص ثالث، انتقال تخفیفات خودروهای فروخته شده، انتقال تخفیفات خودروهای مسروقه، انتقال تخفیفات خودروهای اسقاطی.