وقتی صحبت از تعطیلات و اوقات فراغت می‎شود، همه ما سلیقه‌های مختلفی داریم. برخی دوست دارند از زمان تعطیلات و اوقات فراغت خود برای استراحت، گشت‎وگذار در مکان‌های جدید، کشف دنیا با خانواده خود یا ترکیبی از همه آن‎ها استفاده کنند. برخی از افراد دوست دارند تعطیلات و اوقات فراغت خود را به ماجراجویی مانند گذراندن وقت در فضای باز و انجام فعالیت‎هایی مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری و ورزش‎های شدید مانند کوهنوردی اختصاص دهند. ماجراجویی راهی هیجان‎انگیز برای دیدن جهان است اما قطعاً هنگام انجام این نوع فعالیت‎ها به خصوص ورزش شدید کوهنوردی با احتمال وجود خطرات بیش‌تری مواجه خواهید شد. شرکت بیمه دانا برای ورزش شدید و پرخطر کوهنوردی، بیمه‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي تهیه و تنظیم کرده است. موضوع این بیمه‎نامه به این معني است که هرگاه در حين صعود خسارات جاني ناشي از حوادث به شرکت‎کنندگان وارد آيد و مسـئوليت بيمه‎گزار توسـط بيمه‎گر و در صـورت لزوم توسـط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

الزامات بيمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي دانا

علاوه بر وظایف مندرج در بیمه‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي دانا که بیمه‎گزار موظف به رعایت آن می‏باشد؛ شرایط دیگری هم وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن‎ها، بیمه‎گر تعهدی در برابر پرداخت خسارت نخواهد داشت.

 1. بیمه‏گزار موظف است يک روز قبل از حرکت، مشخصات برنامه فعاليت شـامل مدت اقامت، تاريخ و سـاعت رفت و برگشـت و ليست شرکت‎کنندگان شامل نام، نام خانوادگي و شماره ملي را تهيه و در اختيار بيمه گر قرار دهد.
 2. بیمه‏گزار موظف است سرپرست فني ، راهنما و امدادگر براي گروه تامین نماید.
 3. بیمه‏گزار موظف به تهیه وسايل ايمني و تجهيزات انفرادي و گروهي و بازديد آنها قبل از اعزام می‏باشد.
 4. بیمه‏گزار موظف به شناسايي مسيرهاي قابل تردد قبل از حرکت است.
 5. بیمه‏گزار موظف به ارائه آموزش‎هاي الزم کوهپيمایي به اعضاء قبل از اجراي برنامه است.
 6. بیمه‏گزار موظف است قبل از اقدام به صعود، مسيرهاي جديد را اعلام و موافقت کتبي بيمه‎گر را اخذ نمايد.
 7. کليه سرپرستان تيم‎هاي صعود بايد داراي مدرک قانوني و معتبر جهت انجام اين فعاليت باشند.

استثنائات بيمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي دانا

استثنائات بیمه‎نامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان تورهای کوهنوردی دانا عبارت است از:

 1. اگر بیمه‌گزار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در نتیجه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گزار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گزار مطالبه نماید
 2. بيماري ناشي از کوهنوردي مستمر از شمول تعهد بيمه گر خارج است.
 3. خطرات مشــمول قانون بيمه اجباري وارده به شــخ ثالث در اثر حواد ناشــي از وســايل نقليه مصــوب 20/2/1395 شمول تعهدات بيمه گر خارج است

مدارک اعلام خسارت بیمهنامه مسئولیت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان تورهای کوهنوردی دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث
 • کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجهگیری:

وقتی صحبت از تعطیلات و اوقات فراغت می‎شود، همه ما سلیقه‌های مختلفی داریم. برخی از افراد دوست دارند تعطیلات و اوقات فراغت خود را به ماجراجویی مانند گذراندن وقت در فضای باز و انجام فعالیت‎هایی مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری و ورزش‎های شدید مانند کوهنوردی اختصاص دهند. شرکت بیمه دانا برای کوهنوردی بیمه‎نامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي تهیه و تنظیم کرده است. موضوع این بیمه‎نامه به این معني است که هرگاه در حين صعود خسارات جاني ناشي از حوادث به شرکت‎کنندگان وارد آيد و مسـئوليت بيمه‎گزار توسـط بيمه‎گر و در صـورت لزوم توسـط مراجع قضايي محرز شود، بيمه‎گر براساس مفاد و شرايط بيمه‎نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‎نامه خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

کلمات کلیدی: بيمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي، بيمهنامه مسئوليت مدني برگزارکنندگان تورهاي کوهنوردي دانا، بیمهنامه مسئولیت، بیمهنامه مسئولیت دانا، بیمه کوهنوردی، بیمه کوهنوردی دانا، بیمه دانا.