دوچرخه سواری یک صنعت جذاب و دوست داشتنی در ایران است. بیش از 65 درصد از خانوارهای ایرانی حداقل یک دوچرخه دارند. شهرداری‎ ها هم در جهت افزایش فرهنگ استفاده از دوچرخه بعنوان یک وسیله حمل و نقل درون شهری، اقدام به احداث خانه‎ های دوچرخه نموده‎اند. متأسفانه با افزایش تعداد افرادی که دوچرخه سواری می‎کنند، تعداد تصادفات و جراحات مرتبط با دوچرخه نیز افزایش یافته است. شرکت بیمه دانا برای این منظور بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه‏هاي دوچرخه را تهیه و تنظیم نموده است که در آن راکب دوچرخه (راننده) و اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرند. منظور از بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه ‏هاي دوچرخه دانا این است که هرگاه در طول مدت استفاده از دوچرخه‎ها در محدوده زماني و مکاني اعلام شده در بيمه نامه، خسارت جاني به افراد مذکور وارد آيد و مسئوليت بيمه‎گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، بيمه گر براساس مفاد و شرايط بيمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در آن خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

استثنائات بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه هاي دوچرخه دانا

استثنائات بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه هاي دوچرخه دانا عبارتند از:

 1. طبق شرح وظايف خانه هاي دوچرخه، استفاده از وسايل ايمني متعارف در طول مدت استفاده از دوچرخه ها الزامي است در غير اين‎صورت بيمه‎گر تعهدي در قبال خسارات احتمالي نخواهد داشت.
 2. استفاده کننده از دوچرخه صرفا يک نفر راننده مطابق ظرفيت مجاز تحت پوشش بوده و افراد ثالث ترک دوچرخه تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.
 3. حداکثر تعهد بيمه‎گر بابت هر دوچرخه در قبال اشـخاص ثالث با رعايت تردد در مسـيرهاي مشخص شده يک نفر مي‎باشد.
 4. خسارت ناشي از تک چرخ زدن و انجام حرکات آکروباتيک با دوچرخه از شمول تعهد بيمه‎گر خارج است.

مدارک اعلام خسارت بيمه نامه مسئولیت مدني مديران خانه هاي دوچرخه دانا

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت بیمه مسئولیت مدنی مدیران خانه‎های دوچرخه دانا عبارتند از:

 1. خسارت هزینه پزشکی
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‎های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی
 1. خسارت نقص عضو
 • کپی مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • شرح کامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه
 • درخواست کتبی بیمه گزار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و در صد نقص عضو
 • اصل رای صادره از مراجع قضایی
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه
 1. خسارت فوت
 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد
 • برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان
 • جواز دفن
 • رای دادگاه (در صورت خرید این پوشش، نیازی به رای دادگاه نمی‎باشد)
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث

کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و وراث قانونی متوفی

نتیجهگیری:

دوچرخه سواری یک صنعت جذاب و دوست داشتنی در ایران است. متأسفانه با افزایش تعداد افرادی که دوچرخه سواری می‎کنند، تعداد تصادفات و جراحات مرتبط با دوچرخه نیز افزایش یافته است. بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه‏ هاي دوچرخه دانا در طول مدت استفاده از دوچرخه‎ها در محدوده زماني و مکاني اعلام شده در بيمه نامه، خسارت جاني به افراد مذکور را با شرط اینکه  مسئوليت بيمه‎گزار توسط بيمه‎گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضايي محرز شود، براساس مفاد و شرايط بيمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در آن خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

کلمات کلیدی: بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه هاي دوچرخه، بيمه نامه مسئوليت مدني مديران خانه هاي دوچرخه دانا، بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت دانا، بیمه دانا.