بیمه مسئولیت واحدهای مسکونی

بیمه  دانا مسئولیت مدنی ساکنین و مالکین واحدهای مسکونی،خسارات جانی و مالی وترد شده به اشخاص ثالث را جبران می‎کند.