مسئولیت مدنی عمومی

عبارت است از خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد و یا ترک فعل افراد ایجاد و به موجب قانون عامل زیان شناخته میشوند .