طرح مهر آشتیان بیمه دانا چیست؟

طرح مهر آشتیان بیمه دانا، مخصوص فروش بیمه نامه آتش‎سوزی در قالب طرح مهر دانا است که بیمه‎گزار حق بیمه خود را طی 12 قسط به بانک پرداخت می‎کند. این طرح در قالب بیمه‎نامه‎های آتش‌سوزی عمومی و صرفاً برای منازل مسکونی است که بدون انجام بازدید اولیه قابل صدور می‎باشد. با توجه به اهمیت اعمال مدیریت ریسک، این بیمه‎نامه برای ساختمان‎های با سازه گلی، سنتی و صد در صد چوبی ارائه نمی‎شود.

طرح مهر آشتیان بیمه دانا

معرفی طرح مهر آشتیان بیمه دانا

الف) طرح مهر آشتیان 1:

گروه الف ب ج د
سرمایه مورد بیمه (ریال) 5,000,000,000 Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value
Column 1 Value 2 Column 2 Value 2 Column 3 Value 2 Column 4 Value 2 Column 5 Value 2
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6
Column 1 Value 7 Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7

الف) طرح مهر آشتیان 2:

گروه الف ب ج د
سرمایه مورد بیمه (ریال) 5,000,000,000 Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value
Column 1 Value 2 Column 2 Value 2 Column 3 Value 2 Column 4 Value 2 Column 5 Value 2
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6
Column 1 Value 7 Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7

به حق بیمه‎های مندرج در جدول بالا مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد. پوشش خطرات اضافی ارائه شده در این طرح اجباری است و هر طرح با پوشش‎های ذیل آن بصورت یکجا در قالب پکیج ارائه می‎شود و قابل تغییر نیست. برای مثال در طرح مهرآشتیان1 پوشش‎های آصا، زلزله، سیل و طوفان بصورت یکجا و بر اساس سرمایه انتخابی بیمه‎گزار ارائه خواهد شد. در این طرح ارزش ساختمان و تاسیسات معادل 75 درصد سرمایه مورد بیمه هر گروه و ارزش لوازم و اثاثیه معادل 25 درصد سرمایه مورد بیمه همان گروه است. افزایش یا کاهش سرمایه در این طرح و در طول مدت بیمه‎نامه امکان‎پذیر نیست. لازم به ذکر است که کدپستی کحل بیمه باید بصورت صحیح وارد شود در صورتی که کد پستی اشتباه وارد شود، امکان ارائه خسارت وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده واحد صدور است.

اگر برای بیمه‎گزار بیمه‎نامه آتش‎سوزی مسکونی غیر از طرح مهر آشتیان صادر شده باشد، امکان ارائه این طرح وجود ندارد. در نهایت تاریخ تایید و ارسال به بانک تسهیلات مبنای شروع اعتبار بیمه‎نامه است. بیمه‎نامه قابل فسخ بوده و چنانچه تقاضای فسخ از سوی بیمه‎گزار باشد، حق بیمه برگشتی طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‎گردد.

نتیجه گیری

طرح مهر آشتیان بیمه دانا مخصوص فروش بیمه نامه آتش‎سوزی در قالب طرح مهر دانا است که بیمه‎گزار حق بیمه خود را طی 12 قسط به بانک پرداخت می‎کند. در این طرح ارزش ساختمان و تاسیسات معادل 75 درصد سرمایه مورد بیمه هر گروه و ارزش لوازم و اثاثیه معادل 25 درصد سرمایه مورد بیمه همان گروه است. تاریخ تایید و ارسال به بانک تسهیلات مبنای شروع اعتبار بیمه‎نامه است. بیمه‎نامه قابل فسخ بوده و حق بیمه برگشتی طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‎گردد.

گواهی بیمه نامCertificate of residential fire insuranceه آتش سوزی مسکونی - طرح آشتیان 1
پ Proposals for residential fire insurance policies