سخنگوی سازمان آنش نشانی تهران از سقوط جرثقیل تاورکرین در کارگاه ساختمانی در بزرگراه ارتش تهران خبر داد.

در این حادثه کارگری که در محوطه حضور داشت، بخاطر برخورد قطعات دچار آسیب شده بود که عوامل آتش نشانی به اورژانس تحویل دادند.


/صداوسیما